Tietosuojaseloste

 VAELTAJANKAUPAN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 25.8.2021

Vaeltajankauppa on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme mitä tietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme.

1 Rekisterinpitäjä

Integr Holding Oy (y-tunnus: 2592972-1)

Puhelin: 010 299 8898
Sähköposti: asiakaspalvelu
@vaeltajankauppa.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Pauliina Erkintalo

2 Rekisterin nimi

Vaeltajankaupan asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen,  tilausten toimittamiseen sekä palvelujen ja ostokokemuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Vaeltajankauppa käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä Vaeltajankaupan puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4 Käsittelyn oikeusperusteet


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

a. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
b. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
c. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  2. jos asiakas on yritys tai muu organisaatio: yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
  3. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  4. ostohistoria
  5. tiedot tuotearvioinneista

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta sen tilikauden päättymisestä, johon tiedot kohdistuvat.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus pyytää poistamaan tietonsa, joita emme laillisista syistä joudu säilyttämään. Näitä tietoja on esimerkiksi tuotearvostelut.

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotta voimme palvella asiakkaitamme, välitämme tilausten toimitusten ja maksamisen kannalta välttämättömät tiedot logistiikasta ja maksusta huolehtiville yrityksille (esim. Posti Oyj ja Paytrail). Emme luovuta tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 Evästeet

Vaeltajankauppa käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla kerätään tietoa kävijöistä sivuillamme. Evästeillä voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja: 

  1. kellonaika
  2. sivustollamme selaamasi sivut
  3. mistä osoitteesta olet tullut verkkosivullemme
  4. selaintyyppi

Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle paremman ostokokemuksen. Niitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen, ostoskorin toiminnallisuuksiin sekä persoonallisen ostokokemuksen luomiseen.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Vaeltajankaupan työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12 Asiakkaan eli sinun oikeudet

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos haluat korjata tietojasi tai poistaa ne järjestelmästämme tai sinulla on jotain kysyttävää koskien tietosuojakäytäntöjämme, ota yhteyttä [email protected].

Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle uutiskirjeitä, mutta haluat perua luvan, voit tehdä sen myös itse sivuillamme tai uutiskirjeen kautta.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esim. kirjanpitotositteet) emme pysty poistamaan.